regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego jetemkochanka.pl i joannagrabska.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów i usług

1. Definicje

 1. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM właścicielka Serwisu jestemkochanka.pl i joannagrabska.pl, z siedzibą: Gdynia, ul legionów w 113/ 1
 • Konsument / UŻYTKOWNIK/KONSUMENT/ KLIENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIZNES Z SERCEM JOANNA GRABSKA  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 958 085 76 37  
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep/Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownik/konsument/ klientiem w transakcjach sprzedaży Produktów. sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym JESTEMKOCHANKA.PL
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
 • Adresy internetowy Serwisu to https://jestemkochanka.pl, https://joannagrabska.pl
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownik/konsument/ klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 • Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 • Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, nagrań audio i wideo, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownik/konsument/ klienta, za pośrednictwem Serwisu.
 • Sesja INDYWIDUALNA on line– spotkanie coachingowe/ terapeutyczne na odległość za pośrednictwem połączenia online.
 • Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownik/konsument/ klientowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu https://jestemkochanka.pl, https://joannagrabska.pl oraz Produktów określany przez Użytkownik/konsument/ klienta w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.
 • Reklamacja – zgłoszenie Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM przez Użytkownik/konsument/ klienta wady Produktu.
  • Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownik/konsument/ klienta i Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownik/konsument/ klienta, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https:/jestemkochanka.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Podstawowe definicje:
  1) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu;
  2) Sprzedawca lub Usługodawca: Biznes z sercem Joanna grabska, legionów 113/1 gdynia, NIP 958 -085 76 37

2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: ul. Legionów w113/1 81- 472 Gdynia, e- mail: kontakt@jestemkochanka.pl
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
  3. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1) Sklep;
  2) Konto;
  3) formularz kontaktowy;
  4) blog.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  6. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.
  7. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
  8. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
  9. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
  10. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. KONTO
  1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
  2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów.
  3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów i Korzystanie z Produktów może wymagać posiadania Konta (dotyczy to szkoleń online)
  4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez wybór usunięcia Konta lub przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@jestemkochanka.pl. lub pisemnie na adres: ul. Legionów 113/1 81-472 gdynia. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów, co do których wymagane jest posiadanie Konta.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY
  1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem jestemkochanka.pl/kontakt w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
  2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
  3. Po wysłaniu wiadomości przez formularz kontaktowy, na tej samej stronie pojawi się stosowny komunikat.
  4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 3. BLOG
  1. Użytkownik ma prawo korzystania z Zakładki Blog w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:
  1) przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, filmy, itp.) stanowiących treść Bloga;
  2) komentowanie informacji zawartych w Blogu;
  2. Korzystanie z Zakładki Blog może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
  3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Bloga przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy/ konsumenci/ klienci mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików multimedialnych ( video, audio, pliki pdf, pliki tekstowe).
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 6. Podstawowym sposobem dostawy dla produktów wirtualnych jest wysyłka na adres email podany w zamówieniu, a dla produktów fizycznych wysyłka na adres pocztowy podany w zamówieniu.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownik/konsument/ klientowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM.
 8. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zobowiązuje się dostarczyć Użytkownik/konsument/ klientowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 9. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik/konsument/ klient zostanie poinformowany przez Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM.
 10. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik/konsument/ klient wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 11. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownik/konsument/ klienta. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.
 12. Składając zamówienie Użytkownik/konsument/ klient wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

 5. Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik/konsument/ klient/ klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik/konsument/ klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM ma prawo odmówić Użytkownik/konsument/ klientowi świadczenia usług.
 2. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Każdy użytkownik/konsument/ klient Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownik/konsument/ klientem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownik/konsument/ klienta prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.
 8. Na SESJĘ INDYWIDUALNĄ można umówić się ustalając datę oraz godzinę spotkania poprzez serwis calendly.com oraz wysyłając  na adres email kontakt@joannagrabska.pl, informacje o dokonaniu płatności według ustalonego zakresu usługi.

6. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik/konsument/ klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik/konsument/ klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie osobom trzecim lub pośrednim lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik/konsument/ klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownik/konsument/ klienta), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

7. Faktury

 1. Użytkownik/konsument/ klient akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik/konsument/ klient otrzymuje faktury w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik/konsument/ klient zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i poda dane do faktury w odpowiednich polach formularza.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownik/konsument/ klienta.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM usług na rzecz Użytkownik/konsument/ klienta oraz zapewnienia mu pomocy.
 6. Osoby deklarujące wystawienie faktury, musza zgłosić ten fakt nie później niż do momentu opłacenia całości należności za produkt ( sesje indywidulane, kursy on line, materiały pdf, warsztaty).
 7. 8Reklamacje i zwroty

 

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@joannagrabska.pl
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik/konsument/ klient może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM z reklamacją.
 3. Użytkownik/konsument/ klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zgodnie z ustawą ochrony konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i paragrafu “wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy” .
 1. Użytkownik/konsument/ klient nie może zwrócić produktu w przypadku gdy:
  – Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,
  – W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe,
  – Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@joannagrabska.pl
 2. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik/konsument/ klient traci przedmiotowe prawo.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik/konsument/ klient zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
 4. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM niezwłocznie potwierdza Użytkownik/konsument/ klientowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownik/konsument/ klienta od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik/konsument/ klient traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. W przypadku produktów podlegających możliwości zwrotu, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Joanna Grabska BIZNES Z SERCEM, przelewem z konta firmowego na wskazany przez Użytkownik/konsument/ klienta numer konta, chyba, że Użytkownik/konsument/ klient drogą mailową wyraźnie wskaże inny sposób rozliczenia np. w gotówce lub w produktach dostępnych w sklepie na stronie www.ogrodysukcesu.pl. W tym przypadku rozliczenia ekwiwalentem w postaci produktów dostępnych w sklepie na stronie www.ogrodysukcesu.pl, Użytkownik/konsument/ klient nie ponosi opłat związanych z operacjami płatniczymi.
 7. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM poinformuje Użytkownik/konsument/ klienta za pomocą listu e-mail.
 8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownik/konsument/ klienta rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM, Użytkownik/konsument/ klient zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
 10. Rezygnacja z opłaconej indywidualnej sesji on line lub osobistej możliwa jest do 24 godzin przed rozpoczęciem ustalonej sesji indywidualnejon line lub osobistej  Odwołanie spotkania on line lub osobistej na krócej niż 24 godziny jest równoznaczne ze stratą wpłaconego za sesję zadatku.

 

9. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 2. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zastrzega sobie prawo do czasowego .ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM.
 3. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM nie ponosi wobec Użytkownik/konsument/ klienta odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownik/konsument/ klienta w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 4. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownik/konsument/ klienta w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

8.Postanowienia końcowe

 1. Joanna Grabska – BIZNES Z SERCEM zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik/konsument/ klient ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownik/konsument/ klientem.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
  2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej embraceyourlife.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
  3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony jestemkochanka.pl i joannagrabska.pl  oraz jej podstron, bez zgody właściciela jest zabronione.
  4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny – z wyłączeniem produktów online, według zapisu regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

 Biznes  z sercem  Joanna Grabska, legionów 113/ 1 Gdynia, 81-472 , lub kontakt@jestmkochanka.pl Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy/ Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 17 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Pan/Pani* ……………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Sprzedawcy)
…………………………………………
(adres e-mail Sprzedawcy)
…………………………………………
(fax Sprzedawcy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej

Przewiń do góry